Hankkeen nimi: Akonpohjan esiselvitys
Hankkeen kesto: 2023
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Akonpohja
Pintavesialue: Nilsiän reitti
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Välttävä
Kunta: Siilinjärvi

Akonpohja on Akonveden itäpuolella sijaitseva rehevä lahti. Akonpohjan käyttäjät ovat kokeneet lahden umpeenkasvun ja heikentyneen veden laadun ongelmallisena. Esiselvityksessä on tarkasteltu Akonpohjan veden laatua keskittyen Akonpohjan pohjukan alueeseen. Tuloksia on verrattu Akonveden havaintopaikkojen tuloksiin.

Akonpohjan ekologinen tila on luokassa tyydyttävä. Veden laadun lisäksi esiselvityksessä on tarkasteltu Akonpohjan valuma-aluetta ja ulkoista kuormitusta. Akonpohjan valuma-alue on eroosioherkkää ja valuma-alueelta tulee merkittävästi ulkoista fosfori- ja kiintoainekuormitusta. Akonpohjan pohjukkaan tulevan uoman mukana tulee saatujen tietojen perusteella huomattavia määriä lahden pohjaa täyttävää silttiä. Ajan kuluessa kuormituksen seurauksena madaltuva pohja mahdollistaa vesi- ja rantakasvillisuuden leviämisen uusille alueille edistäen pohjukan umpeenkasvua.

Valuma-alueelta tulevaa kuormitusta voitaisiin vähentää eroosiota hillitsevillä toimenpiteillä sekä perustamalla Akonpohjan pohjukan päätyyn kosteikko. 

Akonpohjan kunnostushankkeelle haettu rahoitusta

Akonpohjan maa- ja kotitalousseura on hakenut kunnostushankkeen toteuttamiseen harkinnanvaraista valtionavustusta vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen Pohjois-Savon ELY-keskukselta.

 

Kuva: Akonpohjan kosteikon mahdollinen sijainti ja valuma-alue.