Iisalmen reitin valuma-alue (5583 km2, järvisyys 7,7 %) sijaitsee pääosin Pohjois-Savon, mutta osittain myös Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun maakunnan alueella. Järvet ovat Iisalmen reitillä pääasiassa tummavetisiä, reheviä ja matalia. Useampi järvi on myös luontaisesti runsasravinteinen, mikä tekee alueesta harvinaisen Järvi-Suomessa. Keskeisiä järviä alueella ovat Porovesi ja Onkivesi. Alueen pisin joki on Matkusjoki.

Osa-alueet

Porovesi (Poroveden alue) kokoaa vedet Kiuruveden suunnalta Kihlovirran kautta (Koskenjoen valuma-alue, Sulkavanjärven valuma-alue, Luupujoen valuma-alue), Vieremän suunnalta Koljonvirran kautta (Salahminjärven valuma-alue, Iso-Iin alue) ja Sonkajärven suunnalta Paloisvirran kautta (Sonkajärven reitin valuma-alue), ja laskee Peltosalmen kautta samassa pinnantasossa olevaan Nerkoonjärveen (Onkiveden alue). Nerkoonjärvestä vedet virtaavat Nerohvirran kautta Onkiveteen, joka kerää idästä myös Naarvanjoen valuma-alueen vedet. Onkivedestä Iisalmen reitin vedet purkautuvat Viannankosken kautta alapuoliseen Maaninkajärveen ja Haukiveden-Kallaveden alueelle.

Iisalmen reitin valuma-alue sijaitsee pääosin seuraavien kuntien alueella:

  • Iisalmi
  • Kiuruvesi
  • Lapinlahti
  • Sonkajärvi
  • Vieremä

Reunaosiltaan valuma-alue ulottuu myös Kajaanin, Pyhäjärven, Pyhännän, Pielaveden, Kuopion ja Siilinjärven kuntien alueelle.

Järvi-, joki- ja pohjavesialuekohtaista tietoa Iisalmen reitin ja sen alapuolisen Kallaveden yläosan alueesta sivustolla

www.iisalmenreitti.fi

Ekologinen tila ja vedenlaatu

Yli puolet Iisalmen reitin vesistöpinta-alasta on ekologialtaan hyvää huonommassa tilassa. Vieremän pohjoispuolella sijaitsevalla Salahminjärven valuma-alueella vesimuodostumat on kuitenkin luokiteltu hyvään tai erinomaiseen tilaan lukuun ottamatta Murennusjokea, joka on vesivoimalaitosrakentamisen muuttama. Myös Sonkajärven reitin valuma-alueen latvavedet ovat pääosin vähintään hyvässä ekologisessa tilassa.

Reitin matalissa, humuspitoisissa ja rehevissä järvissä ilmenee alusveden happiongelmia ja sitä kautta sisäistä kuormitusta. Reitin lyhytviipymäiset järvet eivät pysty merkittävästi pidättämään ravinteita, joten ravinnepitoisuudet pysyvät korkeina latvoilta reitin pääaltaalle Onkivedelle asti. Vedenpinnan laskut reitin järvissä ovat osaltaan lisänneet rehevöitymisestä aiheutuvia haasteita. Reitti on Pohjois-Savon alueella sijaitsevista valuma-alueista kuormitetuin, merkittävimmän kuormituslähteen ollessa maatalous. Iisalmen reitillä on suuri tarve maatalouden vesiensuojelutoimien tehostamiselle ja mahdollisesti vedenpinnan nostoille.

Koskenjoen valuma-alue

Salahminjärven valuma-alue

Luupujoen valuma-alue

Naarvanjoen valuma-alue

Ekologinen tila

Iisalmen reitin järvien ekologisessa tilanarvioinnissa käytetyt kokonaisfosfori- ja a-klorofyllipitoisuudet sekä väriluku ja näkösyvyys

Kiuruvesi

Kok.fosfori: 84,3 µg/l

A-klorofylli: 41,5 µg/l

Väri: 200 mg Pt/l

Näkösyvyys: 0,7 m

Salahminjärvi

Kok.fosfori: 34,8 µg/l

A-klorofylli: 24,2 µg/l

Väri: 150 mg Pt/l

Näkösyvyys: 1,0 m

Sukevanjärvi

Kok.fosfori: 47,5 µg/l

A-klorofylli: 23,9 µg/l

Väri: 200 mg Pt/l

Näkösyvyys: 0,7 m

Porovesi

Kok.fosfori: 49,1 µg/l

A-klorofylli: 22,7 µg/l

Väri: 140 mg Pt/l

Näkösyvyys: 1,0 m

Onkivesi

Kok.fosfori: 53,1 µg/l

A-klorofylli: 33,9 µg/l

Väri: 130 mg Pt/l

Näkösyvyys: 1,0 m

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kalasto & kalastus

Iisalmen reitin kalavarat ovat reheville vesistöille tyypillisesti runsaat ja särkikalavaltaiset. Petokaloista myös kuha- ja haukikannat ovat vahvat. Reitin latvoilla sijaitsevissa virtavesissä on arvokkaita taimen- ja harjuskantoja, joiden säilymisestä tulee huolehtia.

Hydrologia

Keskivirtaama Iisalmen reitin purkupisteessä Viannankoskella on ollut n. 58 m3/s.

Iisalmen reittiä säännöstellään pääosin maatalouden tulvasuojelua varten. Onkiveden, Poroveden, Nerkoonjärven, Haapajärven, Iso- ja Pikku-Iin sekä Kiuruveden osalta säännöstelyluvan haltija on Pohjois-Savon ELY-keskus. Hauta-, Kilpi- ja Rytkynjärven säännöstelyluvan haltija on järjestely-yhtiö. Salahminjärven säännöstelyn perusteena on vesivoiman tuotanto ja sen säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oyj.

Raportti vuodelta 2016: Iisalmen reitin ilmastonmuutostarkastelut – säännöstelyjen toimivuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset kuormitukseen

Alla Iisalmen reitillä sijaitsevien Kiuruveden, Sonkajärven, Poroveden ja Onkiveden ajantasaiset vedenkorkeudet sekä Sonkajärven luusuan (Matkusjoki) Nerohvirran ja Onkiveden luusuan (Viannankoski) virtaamat.

Lähde: SYKE

Pinnalla juuri nyt

Uutinen

Limnologi Lauri Heiton kiinnostus alaan heräsi Jacques Cousteaun meriseikkailuista

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, partiojohtaja, avomerilaivuri Lauri Heitto on pitkän uransa aikana ehtinyt moneen. Limnologin päivätyön ohella hän on muun muassa kirjoittanut nelisenkymmentä tieteellistä julkaisua ja toiminut parikymmentä vuotta partiolippukunnan varajohtajana. Kysyimme Laurilta, mistä hän saa energiansa työhön vesiympäristön puolesta.

Lue koko juttu

Tapahtuma

Pohjois-Savon kosteikkoretki 20.5.2024

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys järjestävät maanomistajille ja alan asiantuntijoille kosteikkoretken, joka sijoittuu Onkiveden ympäristöön. Mukana retkellä ovat MTK Pohjois-Savo ja Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Retken aikana osallistujilla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa kosteikkojen suunnittelusta, perustamisesta ja hoidosta sekä kosteikkohankkeiden rahoituksesta, tukivalvonnasta ym.

Lue koko juttu

Tiedote

Kosteikkojen Joroisselkä -hanke käynnistyy

Saimaan vesistöön kuuluvan Joroisselän tila on heikentynyt. Tilan parantamiseksi Joroisten kunta on saanut ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksen Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeelle, jonka käytännön toteutusta koordinoi Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys.

Lue koko juttu

TikTok, draava vai laama - uusia tuulia nuorisotyöhön
Tapahtuma

Pohjois-Savon ympäristökasvatuspäivä 2.5.2024

Muikku-verkko järjestää koulutuksen nuorten ympäristöahdistuksen kohtaamisesta ja uusista ympäristökasvatuksen menetelmistä nuorisotyössä. Maksuton ja kaikille avoin koulutus toteutetaan verkossa.

Lue koko juttu

Kallaveden vesiä kokoava Konnuskoski ja Konnuksen kanava sijaitsevat Leppävirran pohjoispuolella.
Uutinen

Esiselvitys on työkalu vesistökohteiden kunnostus- ja hoitotarpeiden arviointiin

Esiselvitys on lähtökohta monen vesistökunnostus- ja hoitotoimenpiteen suunnittelun pohjalla. Vuoden 2023 aikana SKVSY:ssä laadittiin esiselvitykset Pörsästä, Akonveden Akonpohjasta, Hällämöstä, Sälevästä, Pielaveden Sammalisenlahdesta ja Palosjärvestä. Kuudesta esiselvityksestä yksi eteni kunnostushankkeen suunnitteluun ja rahoitushakuun.

Lue koko juttu

Höytiäisen pohjoisosassa sijaitseva rehevä Ruvaslahti on linnustonsuojelualuetta.
Uutinen

Vesienhoitosuunnitelmien 2028-2033 kuuleminen avoinna kesäkuuhun saakka

Vesienhoitosuunnitelmaan kootaan tietoa alueen vesien tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä vesien tilan parantamiseksi. Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiin on nyt mahdollista vaikuttaa 17.6.2024 saakka.

Lue koko juttu

Uutinen

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti luonnontilaisten koskien kunnostusta on toteutettu pieteetillä, kuunnellen tarkalla korvalla kunnostusasiantuntijoiden ohjeita.

Lue koko juttu

Uutinen

Hyvää joulunaikaa ja menestyksellistä uutta vuotta 2024!

Koko SKVSY:n tiimin puolesta lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme tänä vuonna tehdystä vesienhoitotyöstä ja menestyksellistä uutta vuotta 2024! Rentouttavia pyhiä toivottaen: Tiina, Heidi, Minna, Vesa ja Jukka

Lue koko juttu

Uutinen

Rautalammin Sääksjärvellä luontainen kosteikkopaikka ennallistetaan maanomistajan aloitteesta

Sääksjärvellä Valolan tilan kosteikolle tehtiin ensimmäinen kosteikkosuunnitelma jo 2000-luvun alussa, mutta suuritöinen kosteikko jäi lopulta rakentamatta. Seuraavan sukupolven, uuden kosteikkosuunnitelman ja ETI-tuen ansiosta kosteikko vihdoin toteutetaan tulevana vuonna, vesitilanteen sen salliessa.

Lue koko juttu

Arkisto