Koitajoen valuma-alue (6630 km2, josta Suomen puolella 3741 km2) sijaitsee Pohjois-Karjalassa pääosin Ilomantsin ja Lieksan kuntien alueella. Valuma-alueen järvisyys on 10,4 %. Turvemaiden osuus valuma-alueen Suomen puoleisesta pinta-alasta on n. 39 %.

Reitin keskusjärvi on Karjalan Helmeksikin kutsuttu Koitere. Alueen suurin joki on n. 200 km pitkä Koitajoki, joka virtaa noin neljänneksen pituudestaan Venäjän puolella. Valuma-alueella sijaitsevat Patvinsuon ja Petkeljärven kansallispuistot.

Osa-alueet

Koitajoki saa alkunsa Ylä-Koitajoen valuma-alueelta Alisesta Aittojärvestä, joka sijaitsee Suomen ja Venäjän rajalla. Virrattuaan reilut 25 km Suomen puolella etelän suuntaan, joki kääntyy itään rajan toiselle puolelle palatakseen takaisin Suomeen Möhkön suunnalla, jossa virtaa Nuorajärveen (Mekrijärven-Nuorajärven alue). Etelän suunnasta Nuorajärveen tulevat Tolvanjoen valuma-alueen vedet.

Koitere kokoaa vesiä lännestä ja luoteesta Koitereen alueelta, pohjoispuoleltaan Suomunjoen valuma-alueelta, koillispuoleltaan Ukonjoen valuma-alueelta ja Haapajoen valuma-alueelta sekä kaakkoispuoleltaan Käenjoen valuma-alueelta.

Koitereen suunnasta ja Nuorajärven suunnasta tulevat vedet yhtyvät Tekojärvellä (Heinäselkä) Ala-Koitajoen-Jäsysjärven alueella, josta ne kulkevat Pamilon tunnelivoimalaitoksen kautta Jäsysjärveen. Ennen vuonna 1955 tapahtunutta Pamilon rakentamista vesi virtasi Ala-Koitajoen kautta, mutta nykyään siihen ohjataan enää murto-osa vedestä. KHO:n vuonna 2013 antamalla päätöksellä Hiiskosken padon ohijuoksutuksen minimiksi määrättiin huhtikuusta syyskuuhun 6 m3/s. Ennen voimalaitosrakentamista joen keskivirtaama oli noin 70m3/s.

Jäsysjärven sekä Ala-Koitajoen kautta ohijuoksutettu vesi laskee Pielisjokeen Uimaharjun eteläpuolella.

Koitajoen valuma-alue sijaitsee Suomen puolella seuraavien kuntien alueella:

  • Ilomantsi
  • Lieksa
  • Joensuu

Noin 44 % valuma-alueen pinta-alasta sijaitsee Venäjän puolella.

Suomunjärvi Patvinsuon kansallispuistossa.

Ala-Koitajoen Hiiskoski. Ala-Koitajokeen juoksutetaan vettä Hiiskosken säännöstelypadolta huhti-syyskuun välisenä aikana vähintään 6 m3/s.

Kesonsuon luonnonsuojelualue Mekrijärven luoteispuolella.

Ekologinen tila ja vedenlaatu

Koitajoen valuma-alueen vesistöjen ekologinen tila on valtaosin hyvä tai erinomainen. Etenkin alueen kaakkoisosassa Petkeljärven kansallispuiston ja Nuorajärven alueella sijaitsee erinomaisessa tilassa olevia järviä. Alueen vesistöt ovat tyypillisesti humuspitoisia, mutta vähähumuksisia pieniä järviä ja lampia löytyy mm. harjumuodostumien yhteydestä.

Vesistöjen tilaan on vaikuttanut voimakkaimmin metsätalous lannoituksineen ja ojituksineen sekä esim. Koitajoen alaosalla ja Ilajanjoella myös turvetuotanto. Sivakkojokea ja Rämepuroa kuormittaa kaivostoiminta. Matalan Ilomantsinjärven tilaa heikentää hajakuormituksen lisäksi yhdyskuntajätevedet.

Palojärvi, Tekojärvi (Heinäselkä) ja Ala-Koitajoki ovat voimakkaasti muutettuja alueita. Vesivoimantuotanto vaikuttaa Koitereeseen säännöstelyn kautta.

Ala-Koitajoen-Jäsysjärven alue

Suomunjoen valuma-alue

Ukonjoen valuma-alue

Haapajoen valuma-alue

Käenjoen valuma-alue

Tolvanjoen valuma-alue

Ylä-Koitajoen valuma-alue

Ekologinen tila

Koitajoen valuma-alueen järvien ekologisessa tilanarvioinnissa käytetyt kokonaisfosfori- ja a-klorofyllipitoisuudet sekä väriluku ja näkösyvyys

Viiksinselkä

Kok.fosfori: 21,0 µg/l

A-klorofylli: 10,4 µg/l

Väriluku: 210 mg Pt/l

Näkösyvyys: 1,1 m

Nuorajärvi

Kok.fosfori: 18,5 µg/l

A-klorofylli: 8,6 µg/l

Väriluku: 166 mg Pt/l

Näkösyvyys: 1,3 m

Suomunjärvi

Kok.fosfori: 7,4 µg/l

A-klorofylli: 2,9 µg/l

Väriluku: 73 mg Pt/l

Näkösyvyys: 2,8 m

Koitere

Kok.fosfori: 9,2 µg/l

A-klorofylli: 4,2 µg/l

Väriluku: 100 mg Pt/l

Näkösyvyys: 2,5 m

Jäsys

Kok.fosfori: 17,5 µg/l

A-klorofylli: 10,5 µg/l

Väriluku: 100 mg Pt/l

Näkösyvyys: 1,3 m

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kalasto & kalastus

Koitajoen planktonsiika on merkittävä luontaisesti lisääntyvä siikakanta, jolla on myös taloudellista merkitystä. Ajoittain jopa 60% Suomen sisävesien siikaistutuksista on tehty Koitajoen kannasta.

Ala-Koitajoen järvilohikanta romahti Pamilon voimalaitoksen rakentamisen myötä. Alueella on viime vuosina tehty kunnostustoimenpiteitä järvilohen sukupuuton välttämiseksi. Lisätietoa mm. sivustolta www.jarvilohi.fi.

Humuspitoisella Koitajoen valuma-alueella petokalojen elohopeapitoisuudet ovat paikoin korkeita.

Koitajoki virtaa erämaisissa maisemissa.

Hydrologia

Koitajoen valuma-alueen keskusjärvi Koitere (164 km2) sekä sen alapuoliset Tekojärvi (Heinäselkä) (5,7 km2) ja Palojärvi (8,2 km2) ovat säännösteltyjä.

Koiteretta säännöstellään Pamilon voimalaitoksella, jonka putouskorkeus on Suomen toiseksi suurin: 49 metriä. Pamilon voimalaitos valmistui vuonna 1955 ja Koitereen varsinainen säännöstely alkoi vuonna 1980. Järven luvan mukainen säännöstelyväli on 2,12 metriä, joka tekee siitä Suomen suurista yli 25 km2 järvistä 10. voimakkaimmin säännöstellyn. Kartta Tekojärven alueelta ennen voimalaitosrakentamista (s. 43).

Pamilossa keskivirtaama on ollut n. 73 m3/s. Tästä vedestä noin 2/3 tulee Koitajoen kautta ja 1/3 Koitereen suunnasta.

Raportti vuodelta 2012: Koitereen säännöstelysuositusten toteutuminen ja vaikutukset

Alla ajantasaiset vedenkorkeudet Haapajoelta, Viiksinselältä, Koitajoen Möhkönkoskelta, Koitajoen Lylykoskelta ja Koitereelta (Surinkivi) sekä virtaamat Haapajoelta, Koitajoen Möhkönkoskelta sekä Pamilon voimalaitokselta.

Lähde: SYKE

Pinnalla juuri nyt

Uutinen

Limnologi Lauri Heiton kiinnostus alaan heräsi Jacques Cousteaun meriseikkailuista

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, partiojohtaja, avomerilaivuri Lauri Heitto on pitkän uransa aikana ehtinyt moneen. Limnologin päivätyön ohella hän on muun muassa kirjoittanut nelisenkymmentä tieteellistä julkaisua ja toiminut parikymmentä vuotta partiolippukunnan varajohtajana. Kysyimme Laurilta, mistä hän saa energiansa työhön vesiympäristön puolesta.

Lue koko juttu

Tapahtuma

Pohjois-Savon kosteikkoretki 20.5.2024

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys järjestävät maanomistajille ja alan asiantuntijoille kosteikkoretken, joka sijoittuu Onkiveden ympäristöön. Mukana retkellä ovat MTK Pohjois-Savo ja Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Retken aikana osallistujilla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa kosteikkojen suunnittelusta, perustamisesta ja hoidosta sekä kosteikkohankkeiden rahoituksesta, tukivalvonnasta ym.

Lue koko juttu

Tiedote

Kosteikkojen Joroisselkä -hanke käynnistyy

Saimaan vesistöön kuuluvan Joroisselän tila on heikentynyt. Tilan parantamiseksi Joroisten kunta on saanut ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksen Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeelle, jonka käytännön toteutusta koordinoi Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys.

Lue koko juttu

TikTok, draava vai laama - uusia tuulia nuorisotyöhön
Tapahtuma

Pohjois-Savon ympäristökasvatuspäivä 2.5.2024

Muikku-verkko järjestää koulutuksen nuorten ympäristöahdistuksen kohtaamisesta ja uusista ympäristökasvatuksen menetelmistä nuorisotyössä. Maksuton ja kaikille avoin koulutus toteutetaan verkossa.

Lue koko juttu

Kallaveden vesiä kokoava Konnuskoski ja Konnuksen kanava sijaitsevat Leppävirran pohjoispuolella.
Uutinen

Esiselvitys on työkalu vesistökohteiden kunnostus- ja hoitotarpeiden arviointiin

Esiselvitys on lähtökohta monen vesistökunnostus- ja hoitotoimenpiteen suunnittelun pohjalla. Vuoden 2023 aikana SKVSY:ssä laadittiin esiselvitykset Pörsästä, Akonveden Akonpohjasta, Hällämöstä, Sälevästä, Pielaveden Sammalisenlahdesta ja Palosjärvestä. Kuudesta esiselvityksestä yksi eteni kunnostushankkeen suunnitteluun ja rahoitushakuun.

Lue koko juttu

Höytiäisen pohjoisosassa sijaitseva rehevä Ruvaslahti on linnustonsuojelualuetta.
Uutinen

Vesienhoitosuunnitelmien 2028-2033 kuuleminen avoinna kesäkuuhun saakka

Vesienhoitosuunnitelmaan kootaan tietoa alueen vesien tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä vesien tilan parantamiseksi. Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiin on nyt mahdollista vaikuttaa 17.6.2024 saakka.

Lue koko juttu

Uutinen

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti luonnontilaisten koskien kunnostusta on toteutettu pieteetillä, kuunnellen tarkalla korvalla kunnostusasiantuntijoiden ohjeita.

Lue koko juttu

Uutinen

Hyvää joulunaikaa ja menestyksellistä uutta vuotta 2024!

Koko SKVSY:n tiimin puolesta lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme tänä vuonna tehdystä vesienhoitotyöstä ja menestyksellistä uutta vuotta 2024! Rentouttavia pyhiä toivottaen: Tiina, Heidi, Minna, Vesa ja Jukka

Lue koko juttu

Uutinen

Rautalammin Sääksjärvellä luontainen kosteikkopaikka ennallistetaan maanomistajan aloitteesta

Sääksjärvellä Valolan tilan kosteikolle tehtiin ensimmäinen kosteikkosuunnitelma jo 2000-luvun alussa, mutta suuritöinen kosteikko jäi lopulta rakentamatta. Seuraavan sukupolven, uuden kosteikkosuunnitelman ja ETI-tuen ansiosta kosteikko vihdoin toteutetaan tulevana vuonna, vesitilanteen sen salliessa.

Lue koko juttu

Arkisto