Hankkeen nimi: Hällämön esiselvitys
Hankkeen kesto: 2023
Järvi: Hällämö
Pintavesialue: Iisalmen reitti
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Hyvä
Kunta: Vieremä

Hällämö on Vieremällä sijaitseva pieni humusjärvi, joka sijaitsee Hällämönharju-Valkeiskangas Natura-alueen kupeessa. Osa Hällämöstä kuuluu Linnaharjun 1E-luokan pohjavesialueeseen. Järven käyttäjät ovat kertoneet, että viime vuosina verkot ovat alkaneet limoittua huomattavasti. Verkkoihin tarttuvan levän on kuvattu olevan tummaa ja ongelma on voimakkaimmillaan heinäkuussa. Verkkojen likaantumisen taustalla ovat yleensä piilevät.

Hällämöllä on tehty yksi kasviplanktonnäytteenotto heinäkuussa 2016 Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisen sisävesien leväseurannan yhteydessä, jossa yleisimpiä verkkojen likaannuttajia ei kuitenkaan esiintynyt. Näytteessä esiintyi runsaasti limalevää (Gonyostomum semen), joka voi myös aiheuttaa verkkojen limoittumista. Samainen limalevä voi tuntua ”saippuamaisena” kerroksena iholla uinnin jälkeen. Kyseinen levä ei ole myrkyllinen, mutta se voi aiheuttaa lievää ihoärsytystä. Lisäksi Hällämössä on havaittavissa veden tummumista. Veden tummuminen voi edesauttaa limalevän runsastumista. 

Hällämöön pumpattiin pohjavettä ennen vuonna 2009 valmistunutta Nissilän pohjavesihanketta. Pumppaamisella varmistettiin pohjaveden riittävyyttä. Järven käyttäjät ovat kokeneet, että pumppauksen jälkeen särkikanta on heikentynyt ja levätilanne pahentunut. 

Hällämön ekologinen tila on heikentynyt ensimmäisen luokittelukauden jälkeen erinomaisesta hyväksi. Vedenlaatutulosten perusteella Hällämön syvänteessä on ajoittaista happiongelmaa sekä siitä johtuvaa sisäistä kuormitusta. Pintaveden kesäaikaisissa kokonaisfosforipitoisuuksissa on havaittavissa lievää nousujohteisuutta.

Hällämöön kohdistuva orgaaninen humuskuormitus on mahdollisesti lisääntynyt, koska pintaveden kesäaikainen kemiallisen hapenkulutuksen määrä on kasvanut. Hällämön vesi on lisäksi huomattavan hapanta, mutta pH-arvon kehitys on ollut kuitenkin nousemaan päin.

Tutustu Hällämön järvi- ja vedenlaatutietoihin.