Hankkeen nimi: Harvanjärven kunnostus
Hankkeen kesto: 2023-2025
Hankkeen toteuttaja: Sonkajärven kunta
Järvi: Harvanjärvi
Pintavesialue: Iisalmen reitti
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Kunta: Sonkajärvi

Vuosina 2009–2012 Harvanjärvellä toteutettiin kunnostushanke, jonka toimenpiteitä olivat tehokalastus, petokalaistutukset sekä kahden syvänteen hapetus. Ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi suoritettiin neuvonnallisia tila- ja kiinteistökäyntejä sekä suunniteltiin metsätalouden luonnonhoitohanke Pihkapuron alueelle. Lisäksi hankkeessa tuotettiin seurantatietoja järven veden laadusta ja kalakannasta. Kunnostuksen vaikutuksesta sinilevien massaesiintymiset vähenivät ja korkeimmat fosforipitoisuudet alenivat, kalakanta tasapainottui ja syvänteiden sisäinen kuormitus väheni. Yleisesti järven tila kohentui ja etenkin käyttökelpoisuus parani huomattavasti. Ekologinen tila muuttui välttävästä tyydyttäväksi.

Kunnostuksen jälkeen järven hoitoa on jatkettu hapetuksella sekä hoitokalastuksella ja järven veden laatua ja kalastoa on säännöllisesti seurattu vuoteen 2016 asti, jonka jälkeen seurannassa on ollut 6 vuoden tauko. Uusi hanke jatkaa työtä.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteita ovat järven rehevyyshaittojen vähentäminen, ulkoisen kuormituksen hallinta ja alentaminen sekä tietoon ja kokemukseen perustuva vesistön kunnostus ja hoito.

Käytännössä tavoitteilla pyritään mahdollistamaan hyvä veden laatu järven käyttämiseen laajasti eri tarkoituksiin, tasapainoiseen ja monipuoliseen kalakantaan, Kellolahden syvänteen sisäisen kuormituksen minimoimiseen ja sinilevien massaesiintymien estämiseen sekä laatutekijöistä kasviplanktonin saamiseen ekologiseen hyvään luokkaan.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Teho- ja hoitokalastus
  • Hapetus
  • Viestintä ja asiantuntija-apu ulkoisen kuormituksen alentamiseen erityisesti lähivaluma-alueella
  • Vesistön tilaan vaikuttavia tekijöitä tarkennetaan pienimuotoisin lisäselvityksin
  • Nykyisen tiedon ja lisäselvitysten perusteella arvioidaan erityisesti tulevien hoitotoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Hankkeen hakijana, hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana toimii Sonkajärven kunta. Vesialueen omistaja Rutakon osakaskunta toimii yhteistyökumppanina ja osallistuu hankkeen jälkeiseen järven hoitoon aikaisempien käytäntöjen mukaisesti. Kunnostushankkeen yhteistyötahona toimii myös kunnostussuunnitelman laatinut Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry sekä Pohjois-Savon ELY-keskus.