Hankkeen nimi: Iisalmen Nieminen -järven kunnostus
Hankkeen kesto: 2022-2024
Hankkeen toteuttaja: Pitkäkosken osakaskunta
Järvi: Nieminen
Pintavesialue: Iisalmen reitti
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Välttävä
Kunta: Iisalmi

Iisalmen Nieminen -järveä on kunnostettu 2000-luvun alussa rakentamalla Niemisenpuroon pohjapato ja samalla luusuan lähialuetta on ruopattu ja poistettu vesikasvillisuutta. Järveä on myös hoidettu hapettamalla syvännettä vuodesta 2000 lähtien. Lisäksi järvellä on suoritettu hoitokalastusta jo 1990-luvulla. Kunnostusten vaikutuksesta järven tila hieman parani, mutta viime vuosina tila on voimakkaasti heikentynyt.

Nieminen on pieni humusjärvi, jonka tilaan vaikuttavia tekijöitä on maatalouden kuormitus sekä sisäinen kuormitus. Todennäköisiksi kunnostustoimenpiteiksi on esitetty valuma-aluekunnostusta, tehokalastusta ja kasvillisuuden poistoa. Järven ongelmallinen tilanne on myös tunnistettu asettamalla hyvän ekologisen tilatavoitteen määräajaksi vuoden 2027 jälkeen luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi. Niemisen kunnostuksen hankesuunnitelma on laadittu kolmivuotiseksi siten, että kunnostustoimenpiteet toteutetaan vaiheittain vuosi kerrallaan. Seuraavan vuoden toteutus tarkentuu ja perustuu edellisen vuoden kokemuksiin. 

Kokemuksia Niemisen hapetuksesta artikkelissa: Hyvä huono hapetus: Järvikunnostushankkeissa hapettaminen on kallis toimenpide, joka vaatii tietoa ja käytön optimointia.

Hankkeen tavoitteet

  1. Järven ylirehevyyden ja sen aiheuttamien haittojen vähentäminen
  2. Matalien lahtialueiden mataloitumisen ja umpeenkasvun estäminen
  3. Ulkoisen kuormituksen lisääntymisen estäminen
  4. Vaikutusten ja kokemusten perusteella järven pitkäjänteinen hoito.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

  • Teho- ja hoitokalastus sekä hapetus
  • Vesikasvillisuuden ja kuolleen kasvimassan poisto
  • Viestintä, jonka tavoitteena on lisätä vastuullista toimintaa koko valuma-alueella estäen ulkoisen kuormituksen lisääntyminen
  • Vesistön tilasta saadaan tietoa ympäristöhallinnon veden laadun seurannasta havaintopaikalta Nieminen 023 I ja lisäksi järven tilaa seurataan hankkeen toimesta veden korkeuden ja näkösyvyyden havainnoinnilla.

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Hankkeen hakijana, hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana toimii Pitkäkosken osakaskunta. Lisäksi Iisalmen kaupunki on sitoutunut rahoitukseen ja toteutukseen (hapetus) hankesuunnitelman mukaisesti. Hernejärven kyläyhdistys osallistuu hankkeen viestintään. Kunnostushankkeen yhteistyötahona toimii myös kunnostussuunnitelman laatinut Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry sekä Pohjois-Savon ELY-keskus.