Hankkeen nimi: Kaitoonjoen kunnostus
Hankkeen kesto: 2023-2024
Hankkeen toteuttaja: Ylä-Luostan osakaskunta
Järvi: Ylä-Luosta
Pintavesialue: Nilsiän reitti
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Kunta: Rautavaara

Kaitoonjoen alaosa on umpeutunut laajalta valuma-alueelta huuhtoutuneesta kiintoaineesta sekä kasvillisuuden vaikutuksesta. Tällä hetkellä veneily on mahdollista kohdealueella vain ylivesikorkeuden aikana. Kaitoo-järven puolella kantatie 75 vieressä olevalla P-paikalla käyttökelpoinen veneenlaskuramppi, mutta Kaitoonjoen umpeutumisen takia se ei palvele isompaa Ylä-Luosta-järveä, jossa ei ole yleistä veneenlaskupaikkaa. Siten Kaitoonjoen perkauksella mahdollistetaan veneellä liikkuminen tällä laajemmalla vesialueella. Koska kiintoainekuormitus on pienentynyt ojitusten määrän alentumisen seurauksena, Kaitoonjoen suualueen perkauksen vaikuttavuusaika on myös pitkä.

Ylä-Luostan osakaskunta on esittänyt Pohjois-Savon ELY-keskukselle Kaitoonjoen suualueen perkausta ja maastokatselmus asiasta on ollut myönteinen. Koska kunnostuksella on enemmän vaikutusta kalatalouteen kuin vesistön tilaan, avustusta hankkeelle haetaan kalataloutta edistävänä hankkeena. Sen sijaan hankesuunnitelma on laadittu vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on aukaista Kaitoonjoen suualue palauttaen se ennen laajoja valuma-alueen ojituksia vallinneeseen tilanteeseen. Hankkeen vaikutuksesta vesiliikenne mahdollistuu Kaitoo-järven ja Ylä-Luostan välillä ja Kaitoo-järven veneramppi palvelee tällöin molempia järviä. Perkaus estää alueen umpeenkasvun ja palauttaa vesiyhteyden ennen laajoja valuma-alueen ojituksia vallinneeseen tilanteeseen. Toimenpiteen vaikutusaika on useita vuosikymmeniä.

Mikäli hankkeen oikeudelliset perusteet mahdollistavat toteutuksen, on sen aika loppusyksyllä 2023 tai alkutalvella 2024. Hankeaika on hakemuksen jättämisestä 31.3.2024 saakka.

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Avustuksen hakija ja hankkeen toteuttaja on Ylä-Luostan osakaskunta. Toinen vesialueen omistaja on Metsähallitus, joka on antanut hankkeelle suostumuksensa. Lisäksi Ylä-Luostan järvellä noin 700 m:n etäisyydellä kunnostuskohteesta on Kalmon osakaskunnan vesialuetta. Vesialueen viereisinä maanomistajina on kolme kiinteistöä, jotka ovat pitäneet hanketta tarpeellisena. Heidän kanssaan laaditaan sopimus maa-alueiden käytöstä ja suostumus hankkeen toteuttamisesta.