Hankkeen nimi: Kirmanjärven kunnostus
Hankkeen kesto: 2021-2023
Hankkeen toteuttaja: Iisalmen kaupunki
Järvi: Kirmanjärvi
Pintavesialue: Iisalmen reitti
Järvityyppi: Runsasravinteiset järvet (Rr)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Kunta: Iisalmi

Kirmanjärvi on luontaisesti rehevä ja siten vedenlaadun muuttuminen, erityisesti rehevöityminen, vaikuttaa vesistön käyttökelpoisuuteen. Virkistyskäytön ja kylämaiseman lisäksi Ylä-Savon Vesi Oy käyttää tarvittaessa järveä tekopohjaveden raakavesilähteenä. Kirmanjärven kunnostuksen hankesuunnitelma laadittiin kolmivuotiseksi siten, että kunnostustoimenpiteet toteutettiin vaiheittain vuosi kerrallaan. Seuraavan vuoden toteutus tarkentui ja perustui edellisen vuoden kokemuksiin. 

Kokemuksia Kirmanjärven kunnostuksesta artikkelissa: Vesistöjen ympäröimä Iisalmi panostaa vesiensuojeluun – Kirmanjärven kunnostus loppusuoralla.

Hankkeen tavoitteet

 1. Vähentää ylirehevyydestä aiheutuvia haittoja järven käyttökelpoisuudessa
 2. Ulkoisen kuormituksen alentaminen ja vähintään lisääntymisen estäminen
 3. Vesikasvillisuuden vähentäminen virkistyskäyttömahdollisuuksien ja viihtyvyyden parantamiseksi
 4. Pieni-Kirman ja Iso-Kirman välisen salmen sekä matalampien alueiden perkausten toteutusmahdollisuuksien selvittäminen
 5. Kirmanjoen kunnostusmahdollisuuksien selvittäminen
 6. Hankkeen vaikutusten ja kokemusten kautta mahdollistaa järven aktiivinen hoito kustannustehokkaasti kunnostuksen jälkeen 
 7. Kirmanjoen kunnostusmahdollisuuksien selvittäminen 
 8. Hankkeen vaikutusten ja kokemusten kautta mahdollistaa järven aktiivinen hoito kustannustehokkaasti kunnostuksen jälkeen 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

 1. Teho- ja hoitokalastus sekä hapetus
 2. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
 3. Vesikasvillisuuden poisto
 4. Pieni-Kirman ja Iso-Kirman välisen salmen sekä matalampien alueiden perkausten toteutusmahdollisuuksien selvittäminen
 5. Kirmanjoen kunnostusmahdollisuuksien selvittäminen
 6. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan vedenlaadun seurannalla havaintopaikalla Kirmanjärvi 2 nykyisen ohjelman mukaisesti

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Hankkeen hakijana, hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana toimii Iisalmen kaupunki. Lisäksi rahoitukseen ja toteutukseen on sitoutunut Ylä-Savon Vesi Oy sekä Lapinlahden kunta. Viestinnässä ja vesikasvien poistossa paikalliset kiinteistönomistajat ja järven käyttäjät suorittavat avustavaa vastikkeetonta työtä hankkeen hyväksi. Yhteistyötä toteutetaan myös kyläyhdistyksen ja Ulmalan kalastusseuran kanssa.

Kunnostushankkeen yhteistyötahona toimii myös kunnostussuunnitelman laatinut ja Kirmanjärven tausta-aineistoja vesistövaikutuksista tuottanut Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry sekä Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ja Pohjois-Savon ELY-keskus