Hankkeen nimi: Louhi esiselvitys
Hankkeen kesto: 2022
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Louhi
Pintavesialue: Juojärven reitti
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Kunta: Kaavi

Louhi on pieni humuspitoinen järvi Kaavin kunnassa. Järvi kuuluu Juojärven reittiin. Louhen vedet laskevat läheisen Välijärven kautta Sivakkajärveen ja siitä Sivakkojokea pitkin Suuri-Kortteiseen. Lopulta vedet kulkeutuvat Saarijärveen, joka kokoaa Juojärven reitin pohjois- ja itäosien valuma-alueiden vedet. Louhi-järven valuma-alue muodostuu pääasiassa metsä- ja suoalueista, mikä selittää järven humuspitoisuuden. Järven vesialueet omistaa Sivakkavaaran osakaskunta.

Louhen ekologinen tila on heikentynyt vuonna 2019 hyvästä tyydyttäväksi ja järven heikentynyt tila on huolestuttanut paikallisia. Huolestuneisuutta on herättänyt valuma-alueella tehdyt ojitukset, jotka etenkin suoalueilla ovat lisääntyneet. Niistä virtaavat vedet ovat kiihdyttäneet järven veden samentumista ja tilan heikkenemistä. Nämä ovat heikentäneet järven kalaston elinolosuhteita, mistä johtuen kalalajeja on hävinnyt ja kalojen poikastuotto on huonontunut. Lisäksi rapujen lisääntymisalueet ovat heikentyneet pohjan peittyessä, mistä johtuen rapukanta on taantunut.

Paikalliset ovat olleet yhteydessä Pohjois-Savon ELY-keskukseen ja vesiensuojeluyhdistys on koonnut tiedot järven nykytilanteesta esiselvitykseksi Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella. Esiselvityksen pohjalta on myös laadittu hankesuunnitelma.

Louhen ongelma on järveen tulevat valumavedet, jotka ovat lisänneet rehevöitymistä ja humuspitoisuutta. Rehevöityminen ilmenee ravinnepitoisuuksien nousuna ja levämäärien kasvuna. Etenkin fosforipitoisuuksien osalta on havaittavissa nouseva trendi ja sen osalta ekologinen luokitus on tyydyttävä. Myös levämäärissä on havaittavissa nouseva trendi ja järven klorofylli-a on ekologiselta luokitukseltaan välttävä. Järven humuspitoisuus on lisääntynyt, mikä ilmenee värin tummumisena. Järven tilan heikkenemisestä on seurauksena kalojen ja rapujen elinolosuhteiden huonontuminen. Järven keskeisenä ongelmana on ulkoinen kuormitus. Ajoittaista sisäistä kuormitusta voi myös tapahtua silloin kun syvänteen alusvesi on hapetonta.

Louhi-järven valuma-alue. Kartta: Suomen ympäristökeskus (SYKE) VALUE -valuma-alueen rajaustyökaluja ja KARPALO3 -karttapalvelu.