Hankkeen nimi: Paljo ja Kaita, Joroinen
Hankkeen kesto: 2022-2023
Hankkeen toteuttaja: Kaitaisten osakaskunta
Järvi: Paljo
Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Välttävä
Kunta: Joroinen

Paljon ekologinen tila on heikentynyt välttäväksi. Järven fosforipitoisuudet ovat tyydyttävällä tasolla ja levämäärät tyydyttävän ja välttävän välillä. Paljon kesäaikaiset pH-pitoisuudet ovat nousseet ja ajoittain esiintyy voimakkaita leväkukintoja. Ennen hanketta suoritetun hoitokalastuksen vaste ei ole näkynyt järvien ravinnetasoissa.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on Paljon ja Kaidan rehevyystason alentaminen sekä järvien tilaan vaikuttavien tekijöiden tarkentaminen: järviin tulevan vedenlaadun ja kuormituksen sekä kalakannan rakenteen selvittäminen.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Vedenlaadun selvitys
  • Verkkokoekalastus
  • Tehokalastus
  • Laskeutusaltaiden huolto
  • Valuma-alueselvitys
  • Viestintä

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Kaitaisten osakaskunta on toteuttanut Kaidan hoitokalastusta jo ennen hankkeen alkua ja sen aikana. Elokuussa 2023 osakaskunta suoritti koekalastuksen.

SKVSY on laatinut hankkeelle näytteenottosuunnitelman ja tehnyt valuma-aluetarkastelun keväällä 2023. Uomanäytteitä haettiin samana vuonna kaksi kertaa keväällä, kerran kesällä ja kerran syksyllä, joiden jälkeen järvien kuormitusmääriä arviointiin ja koekalastuksen tulokset analysoitiin. Hankkeessa on lisäksi tuotettu valuma-aluesuunnitelma, jonka pohjalta hankitaan tarkemmat kosteikkosuunnitelmat.

Kunnostushankkeen yhteistyötahona toimii hankesuunnitelman laatineen SKVSY:n lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus.