Hankkeen nimi: Palosjärven esiselvitys
Hankkeen kesto: 2023
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Palosjärvi
Pintavesialue: Iisalmen reitti
Järvityyppi: Ei määritettyä järvityyppiä
Ekologinen tila: Ei määritetty
Kunta: Kiuruvesi

Palosjärvi on Kiuruvedellä Pölhönjoen ja Koskenjoen välissä sijaitseva matala ja erittäin rehevä järvi. Pölhönjoki-Koskenjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi. Palosjärven yläpuolella sijaitseva Osmanginjärvi sekä alapuolella sijaitseva Kiuruvesi ovat myös ekologiselta tilaltaan tyydyttäviä. Järven käyttäjät ovat kokeneet järven umpeenkasvun ongelmallisena.

Palosjärveltä ei löydy tietoa kunnostus- tai hoitotoimenpiteistä. Pölhönjoki-Koskenjokea on perattu 1950-luvulla noin 2 km matkalla. Palosjärven yläpuolisessa Osmanginjärvessä on nostettu alivedenpintaa umpeenkasvun hidastamiseksi sekä tehty vesikasvillisuuden poistoa ja ruoppauksia. Osmanginjärven vedenpintaa säädellään tulva-aikana Pölhönjoen alkupäässä sijaitsevan pohjapadon hydraulisesti toimivilla luukuilla.

Käytettävissä olevien tulosten perusteella Palosjärven vesi on erittäin rehevää ja umpeenkasvu vuosien 1953-2021 välillä on ollut merkittävää. Ulkoisen kuormituksen vähentämismahdollisuutena esiselvityksessä tarkasteltiin Palosjärven lähivaluma-alueelle sijoittuvia kosteikkoja.

Palosjärven kasvillisuuden kehitys vuosina 1953-2022 (Maanmittauslaitoksen historialliset ilmakuvat vuosilta 1953-2017 ja TARKKA-satelliittipalvelun satelliittikuva vuodelta 2022).