Hankkeen nimi: Pörsän esiselvitys
Hankkeen kesto: 2022-2023
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Pörsä
Pintavesialue: Iisalmen reitti
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Hyvä
Kunta: Iisalmi

Pörsä on Iisalmessa sijaitseva pieni humusjärvi. Viime vuosina järven käyttäjät ovat havainneet järven tilan heikenneen ja syksyllä 2022 alueen asukkaat olivat yhteydessä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistykseen.

Pörsänjärven käyttäjät ovat kokeneet ongelmallisena järven vedenpinnantason voimakkaan vaihtelun, kalaston särkivaltaisuuden sekä lisääntyneet sinilevien massaesiintymät. Pörsänjärven vedenlaatutulosten perusteella pintavedessä voidaan havaita selkeää rehevöitymiskehitystä, mikä on voinut lisätä sinilevien massaesiintymiä. Lisäksi järven syvänteessä on kesä- ja talviaikaisia happiongelmia. Happiongelmat ovat voimakkaampia kesäaikana.

Pörsän tilaan vaikuttaa merkittävimmin ulkoinen kuormitus. Sisäisen kuormituksen merkitys on vedenlaatuhavaintojen ja syvänteen pienialaisuuden perusteella vähäinen. Pörsänjärven ravinnekuormitus muodostuu pääasiassa luonnonhuuhtoumasta sekä maatalouden kuormituksesta. Viljelysmailta peräisin olevaa ulkoista kuormitusta voitaisiin vähentää asianmukaisin viljelysmenetelmin sekä suojavyöhykkein. Myös valuma-alueelle perustettavat kosteikot tai laskeutusaltaat pidättäisivät osan ravinteista.

Alusveden happitilannetta olisi hyvä tarkastella useammalta näytepisteeltä kokonaisvaltaisemman kuvan saamiseksi, sillä nykyinen näytepiste sijaitsee järven syvänteessä. Syvänteen happitilannetta voitaisiin parantaa hapetuksella, mutta syvänteen hapettomuudella ei vaikuta olevan merkittävää rehevöittävää vaikutusta järven kokonaistilanteeseen. Hapetus ei siis todennäköisesti vaikuttaisi järven ravinnetasoon, mutta parantaisi järven eliöstön elinolosuhteita.

Kalakannan määrä ja rakenne tulisi selvittää koeverkkokalastuksin, jotta voitaisiin arvioida hoitokalastuksen mahdollisuutta levähaittojen vähentämiseksi. A-klorofyllin ja kokonaisfosforin suhde on ollut kuitenkin viime vuosina tasapainoinen, minkä perusteella kalastolla ei ole merkittävää vaikutusta Pörsänjärven rehevyystasoon.

Vedenlaadun tarkkailua näytepisteellä Pörsä 023 on syytä jatkaa ja näytteitä olisi hyvä ottaa useamman kerran vuodessa. Lisäksi Pörsänjärveen laskevien uomien vedenlaatua olisi hyvä selvittää.

Pörsän kunnostushanke etsii toteuttaa

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella tiedot järven nykytilanteesta on koottu esiselvitykseksi. Toteuttajaa kunnostushankkeelle ei kuitenkaan ole vielä löytynyt.

 

 

Arvio Pörsänjärveen tulevasta ulkoisesta fosfori- ja typpikuormituksesta (kg/v). Arvot ovat laskennallisia keskiarvoja jaksolta 2013–2022 (VEMALA).