Hankkeen nimi: Pyöräkän, Ylä-Salmijärven ja Ala-Salmijärven vedenlaadun kunnostushanke
Hankkeen kesto: 2021-2023
Hankkeen toteuttaja: Vastinniemen kalastuskunta
Pintavesialue: Nilsiän reitti
Ekologinen tila: Välttävä
Kunta: Kuopio

Kunnostushankkeen kohdejärvet sijaitsevat Juankoskella, muodostaen kolmen läheisen järven ketjun. Ne koostuvat Pyöräkkä-järvestä, josta laskee Pyöräkkäjoki Ylä-Salmijärveen ja siitä edelleen Ala-Salmijärveen. Kaikki kohdevesistöt ovat suhteellisen pieniä. 1940-luvulla järvien vedenpintoja on laskettu ja järviin laskevia puroja sekä ojia on perattu. Vuonna 2011 Ylä-Salmijärven ranta-asukkaat olivat huolestuneita järven huonosta tilasta ja olivat yhteydessä ELY-keskukseen.

Pyöräkän ja Ylä-Salmijärven ekologinen tila oli vuonna 2014 korkeintaan välttävä. Ravinnepitoisuuksien ja planktonlevien perusteella nämä järvet olivat ylireheviä. Ylä- Salmijärvessä alusvesi oli hapeton loppukesällä kuin myös lopputalvella. Tämä lisää järven sisäistä kuormitusta, koska alusveteen vapautuu tällöin runsaasti ravinteita. Suurta ulkoista kuormitusta aiheuttavat etenkin valuma- alueen maataloudesta johtuvat ravinnekuormitukset.

Näiden ulkoisten kuormitusten vaikutusten ehkäisemiseksi ELY-keskus avusti paikallisia kosteikkojen suunnittelussa ja rakentamisessa Pyöräkkään ja Ylä- Salmijärveen vuonna 2014. Suoritetut toimenpiteet eivät parantaneet riittävästi järvien tilaa. Esimerkiksi vuonna 2020 kesällä vesi ei ollut käyttökelpoista uimiseen ja saunavedeksi.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on Pyöräkän, Ylä-Salmijärven ja Ala-Salmijärven vedenlaadun parantaminen.

Järvien ekologisen tilan heikkeneminen on ilmennyt esimerkiksi korkeina klorofyllipitoisuuksina ja sinilevien esiintymisten lisääntymisenä. Verkkokoekalastuksesta ja vedenlaadusta saatujen tietojen perusteella kalakannalla on merkitystä järven tilaan. Tehokalastus toteutetaan talkootyönä paikallisten asukkaiden voimin vuosina 2021, 2022 ja 2023.

Ulkoista kuormitusta ja sen lisääntymistä hankkeessa ehkäistään kunnostamalla kaksi olemassa olevaa kosteikkoa ja rakentamalla uusia. Lisäksi toteutetaan Pyöräkkäjoen umpeen kasvaneen kosteikon aukaisu ruoppaamalla toisena tai kolmantena hankevuotena. Aikaisemmassa hankkeessa selviteltyihin kosteikkopaikkoihin rakennetaan uusia kosteikkoja. Uusien kosteikkojen rakentamisessa ja olemassa olevien kunnostuksessa pyritään ottamaan huomioon kosteikkojen fosforin sitomiskyky, jotta järviin kulkeutuvia ravinteita, erityisesti fosforipitoisuuksia pystytään alentamaan. Lisäksi tiedotetaan järvillä tehtävistä toimenpiteistä, jolloin kaikkien alueen toimijoiden oman toiminnan vastuullisuus lisääntyy.

 

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Hakijana toimii Vastinniemen kalastuskunta. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavat paikalliset. Hankesuunnitelman on laatinut Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja Pohjois-Savon ELY- keskuksen kanssa.