Hankkeen nimi: Rautalammin Sääksjärven kunnostus
Hankkeen kesto: 2023-2024
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Sääksjärvi
Pintavesialue: Rautalammin reitti
Järvityyppi: Matalat vähähumuksiset järvet (MVh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Kunta: Rautalampi

Sääksjärvi on Rautalammin kunnassa sijaitseva keskikoinen, tyypiltään matala vähähumuksinen järvi, jonka toissijainen tyyppi on runsaskalkkinen järvi. Sen ekologinen tila on heikentynyt hyvästä tyydyttäväksi. Se kuuluu Rautalammin reittiin, joka on yksi Suomen arvokkaimmista reittivesistä. Vesistöalue on säilynyt suhteellisen luonnontilaisena. Järven vesialueet omistaa pääosin Pappilan osakaskunta ja pienin osin Pakarilan osakaskunta.

Järvelle on esitetty vesienhoitosuunnitelmassa ja vesienhoidon toimenpideohjelmassa toimenpidettä pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (Pohjois-Savon ELY-keskus 2020). Tiedot järven nykytilanteesta on koottu esiselvitykseksi Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella, minkä jälkeen kunnostuksesta on laadittu hankesuunnitelma.

Sääksjärven littoraalin tila on heikentynyt tyydyttäväksi, johtuen pohjaeläinten ja piilevien heikentyneestä tilasta. Klorofyllin biomassa ja sinilevien osuudet ovat kasvaneet. Sääksjärven ongelmana on rehevyystason kohoaminen, joka ilmenee ajoittaisena ravinnepitoisuuksien nousuna sekä järven tuotannon kasvuna. Kohonnut tuotanto lisää järven hapenkulutusta, jolloin alusvedestä tulee hapetonta kesällä ja talvella ja erityisesti järven kerrostuneisuuskausien loppuvaiheissa. Hapettomissa olosuhteissa järven pohjasedimentistä vapautuu ravinteita, eli tapahtuu sisäistä kuormitusta, mikä havaitaan kohonneina ravinnepitoisuuksina talvisin ja toisinaan myös kesäisin. Järven tilaan vaikuttaa siis sekä ulkoinen että sisäinen kuormitus. Nykytilanteessa merkittävintä on ulkoinen kuormitus, joka aiheutuu pääosin peltoviljelyn fosforikuormituksesta.

Hankkeen tavoitteet

  1. Järven tilaan vaikuttavien tekijöiden tarkentaminen
  2. Järveen tulevan vedenlaadun ja kuormituksen selvittäminen
  3. Järven heikentyneen tilamuutoksen pysäyttäminen ja rehevyystason alentaminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Hankkeessa on tehty valuma-aluesuunnitelma ja laadittu näytteenottosuunnitelma. Kesällä 2023 uomanäytteitä on haettu kolme kertaa, joiden pohjalta kuormitusmääriä on arvioitu. Paikan päällä on käyty tekemässä valuma-aluetarkastelua, kohteelle on tehty osavaluma-aluejako ja tarkenettu kuormittavimpia alueita. Järven pohjoisosan keskeinen kosteikkokohde on toteutumassa maatalouden rahoitusjärjestelmän kautta maanomistajan toimesta, joten hankkeen toimenpiteet suunnataan koko valuma-alueen kattavan yleissuunnitelman laatimiseen.

Sääksjärven valuma-alue. Lähde: Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) VALUE-valuma-alueen rajaustyökalu ja KARPALO3- karttapalvelu.