Hankkeen nimi: Siilinjärven Saarisen hankesuunnitelma
Hankkeen kesto: 2021
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Saarinen
Pintavesialue: Nilsiän reitti
Kunta: Siilinjärvi

Saarinen (04.652.1.009) sijaitsee pääosin Siilinjärven kunnan alueella, sen taajamasta noin 11 km pohjoiseen ja se kuuluu Pöljänjoen (04.652) valuma- alueen latva- alueeseen, jonka vedet laskevat kohti Kevätön järveä. Järven vesialueet omistavat Pöljän eteläinen-, Kasurilan pohjoinen-, ja Tölvän osakaskunnat.

Kesällä 2021 paikalliset olivat yhteydessä Pohjois-Savon ELY-keskukseen. Saarisen ranta-asukkaat olivat huolissaan järven tilasta, sillä runsas vesikasvillisuus haittasi järven virkistyskäyttöä. Kasvillisuustilanne on pahentunut erityisesti kesällä 2021 veden korkeuden ollessa matalalla. Lisäksi järven ulkoinen kuormitus sekä särkikalavoittoinen runsas kalasto herättivät huolestuneisuutta. Näiden seikkojen perusteella Saarisesta kerättiin perustiedot ja tehtiin maastotarkastelu, joiden pohjalta pidettiin keskustelu- ja yleisötilaisuus, jossa käsiteltiin Saarisen kunnostusmahdollisuuksia.

Runsas ja melko yksipuolinen vesikasvillisuus ilmentää Saarisen rehevöitymistä. Ulkoisen kuormituksen tarkkailu on tarpeen. Monin paikoin järveä pellot rajoittuvat rantaan, osa niistä on viljeltyjä ja jotkut viettävät jyrkästi järveen. Myös metsätalouden ulkoista kuormitusta tulisi tarkastella, sillä järven valuma- alueesta huomattava osa on metsämaata. Hankesuunnitelman tarkoituksena oli tuottaa valuma-alueselvitys Saarisen tilaan vaikuttavien ulkoisten kuormitustekijöiden tarkastelemiseksi. Selvityksessä oli tarkoitus esitellä mahdollisia toimenpiteitä kuormitusten vähentämiseksi, kuten kosteikot, laskeutusaltaat ja suojavyöhykkeet.

 

Hanke ei toteutunut

ELY-yhteistyömallin puitteissa yhdistys valmisteli Siilinjärven Saarisen kunnostukseen hankesuunnitelman. Hanke ei kuitenkaan toteutunut.

 

Saarisen valuma- alue. Lähde: Maanmittauslaitos. Valuma- alueen rajaus on tehty Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) VALUE- työkalulla.