Hankkeen nimi: Suolahden kunnostus
Hankkeen kesto: 2022-2024
Hankkeen toteuttaja: Mansikkavirran kyläyhdistys ry.
Pintavesialue: Iisalmen reitti
Kunta: Sonkajärvi

Suolahti on Matkusjoen lahti, joka sijaitsee Sonkajärvellä Mansikkavirran kylässä. Kohde kuuluu vesistöaluejaossa Vuoksen vesistöalueen Sonkajärven reitin Matkusjoen alaosan alueeseen ja joen ekologinen tila on tyydyttävä. Suolahden kohdalla yläpuolisen Matkusjoen valuma-alue on kooltaan 1024 km2, mutta Suolahden pohjukkaan laskee lisäksi Itä-Kaijan puro, jonka valuma-alue on 5,6 km2 (liite 1). Puron valuma-alueesta metsäalueita on 77 %, maatalousmaata 19 %, vesialueita ja kosteikoita noin 1 % sekä rakennettuja ym. alueita loput noin 3 %. Pellot sijaitsevat pääasiassa puron alaosalla Itä-Kaijan lammen alapuolella, jossa myös peltoalueella puro on kaivettu suoraksi kanavaksi. Valuma-alueen latvoilla on ojitettuja soita ja metsäalueita.

Suolahti matala lahti, joka on umpeutumassa. Lahden keskisyvyys on noin 0,70 m. Syvimmillä kohdin vettä on kesällä noin 1,5 metriä ja umpeutuneimmalla kohdalla, lähellä Matkusjokea vain muutama kymmenen senttiä. Kesällä matalan veden aikaan lahdelta ei pääse veneellä joelle. Lahden perällä, lähellä laskuojaa olevaa venevalkamaa ei ole voitu käyttää kahteenkymmeneen vuoteen. Keskeinen syy lahden umpeutumiseen on Itä-Kaijan puron tuoma maa-aines. Lisäksi Matkusjoki kuormittaa aluetta, mutta lahden ja sen suualueen mataloituminen aiheutuu joen virtausten kiintoainetta kasaavasta vaikutuksesta.

Kunnostuksen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on pysäyttää lahden haitallinen mataloituminen, mahdollistaa liikkuminen Matkusjoelta lahden pohjukkaan yhteiselle venevalkama-alueelle sekä hidastaa kiintoaineen kertymistä lahteen ja etenkin ruopatulle alueelle.

Hankkeessa ruopataan lahden kapeimmalta kohdalta väylä lahden pohjukkaan ja kunnostetaan venevalkaman alue sekä selvitetään mahdollisuudet Itä-Kaijan puron alueelta ja toteutetaan laskeutusallas puron suualueelle Madesalmen tien ja vesialueen väliin.

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Hankkeen toteuttaja on Mansikkavirran kyläyhdistys ry. Hankkeesta on informoitu Rutakon osakaskuntaa sekä Sonkajärven kuntaa. Pohjois-Savon ELY-keskus on suorittanut kohteen maastotarkastelun ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys on avustanut vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella hankesuunnitelman kokoamisessa.

Suunniteltu ruoppausalue ja kunnostettava venevalkama-alue (Lähde; Maanmittauksen karttapaikka-palvelu) Kohteet on piirretty karttaan harmaalla.