Hankkeen nimi: Suuri-Pieksän alueen valuma-aluekunnostus
Hankkeen kesto: 2024
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Suuri-Pieksä
Pintavesialue: Nilsiän reitti
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Hyvä
Kunta: Kuopio

Suuri-Pieksä ja Ylä-Pieksä ovat Kuopiossa, Pohjois-Savossa sijaitsevia järviä, joita yhdistää noin kolme kilometriä pitkä Pieksänjoki. Suuri-Pieksän alue on tunnistettu merkittäväksi vesistökokonaisuudeksi, jonka tilan parantaminen lisää vesistöjen luonto- ja kalatalousarvoa sekä edistää niiden monipuolista käytettävyyttä. Paikalliset ovat raportoineet veden tummumisesta, lisääntyneestä vesikasvillisuudesta ja verkkojen limoittumisesta alueen vesistöissä.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on vesistön hyvän ekologisen tilan ylläpitäminen Suuri-Pieksässä ja ekologisen tilan parantaminen tyydyttävästä hyvään Ylä-Pieksässä.

Vesinäytteenotto merkittävistä Suuri-Pieksään ja Ylä-Pieksään laskevista uomista. Tällä pyritään selvittämään ravinnekuormituksen alueelliset lähteet. Karttatarkastelun ja uomista mitattujen vedenlaatutietojen perusteella tehdään maastotarkastelu, jonka tarkoituksena on arvioida mahdollisia kohteita maa- ja metsätalouden vesienhallinnan toimenpiteille. Suositeltuja toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kosteikot, laskeutusaltaat, kaksitasouomat, perkauskatkot ym.

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Hankkeen hakijana, hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana toimii Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry. Yhdistyksen henkilöstö toteuttaa maastotarkastelut, yleisen valuma-aluesuunnittelun, näytteenotot, hankintojen valmistelut sekä raportoinnin. Hanke toimii yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Suuri-Pieksän valuma-alueet: Suuri-Pieksän valuma-alue ja Ylä-Pieksän valuma-alue 04.617.

 

Arvio Suuri-Pieksään tulevasta fosfori- ja typpimäärästä. Lähde: SYKE/Vemala-ravinnekuormitusmalli. Arvot ovat laskennallisia keskiarvoja jaksolta 2012–2021.

 

Arvio Ylä-Pieksään tulevasta fosfori- ja typpimäärästä. Lähde: SYKE/Vemala-ravinnekuormitusmalli. Arvot ovat laskennallisia keskiarvoja jaksolta 2012–2021.