Hankkeen nimi: Tuusniemen Naavasen kunnostushanke
Hankkeen kesto: 2023-2024
Hankkeen toteuttaja: Tuusjärvi-Hiidenlahti kyläyhdistys ry, Naavasen kunnostustoimikunta
Järvi: Naavanen
Pintavesialue: Nilsiän reitti
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Hyvä
Kunta: Tuusniemi

Tuusniemellä sijaitsevan Naavasen ongelmana on rehevöityminen, runsaat sinileväkukinnot ja vedenkorkeuden suuri vaihtelu. Järven ekologinen tila on hyvä, mutta se on merkitty riskikohteeksi sinileväilmoitusten perusteella. 

Vedenlaadun lisäselvitysten perusteella merkittävä osa Naavasen ulkoisesta ravinnekuormituksesta sekä orgaanisen aineksen kuormituksesta muodostuu Simpukkapuron osavaluma-alueella. Valuma-aluetoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tulisi kohdistaa erityisesti tälle alueelle.  

Suurijoen vesi on melko vähäravinteista, mutta veden mukana kulkeutuu runsaasti kiintoainesta. Tulosten perusteella Suurijoella jo olemassa oleva kosteikkoalue ei toimi halutulla tavalla ja vaatii kunnostusta. Kosteikkoalueen kunnostuksen lisäksi valuma-aluesuunnitelmassa voidaan huomioida Viitajoen alueelta tulevan kiintoainekuormituksen vähentämismahdollisuudet. 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on Naavasen tilaan vaikuttavien tekijöiden tarkentaminen, järven rehevyystason alentaminen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Vedenlaadun selvitys, koekalastus, kasvillisuusselvitys ja vedenkorkeuden sekä järven tilan seuranta
  • Valuma-aluesuunnittelu, kosteikot, viestintä ja tehokalastus
  • Vesikasvien niittäminen ja umpeenkasvun estäminen. 

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Hankkeen hakijana, hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana toimii Tuusjärvi-Hiidenlahti kyläyhdistys ry:n perustama Naavasen kunnostustoimikunta. Osakaskunnat ovat antaneet kirjallisen suostumuksen hankesuunnitelman töiden tekemiseen myös omistamillaan vesialueilla sekä sitoutuneet osallistumaan osakaskuntien omaan panostukseen hankkeen toteutuksessa. 

Kunnostushankkeen yhteistyötahona toimii hankesuunnitelman laatinut Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry sekä Pohjois-Savon ELY-keskus.