Hankkeen nimi: Vesantojärven esiselvitys
Hankkeen kesto: 2022
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Vesantojärvi
Pintavesialue: Rautalammin reitti
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Hyvä
Kunta: Vesanto

Vesantojärvi sijaitsee Vesannon kunnassa ja kuuluu Rautalammin reittiin. Järvityypiltään se on keskikokoinen humusjärvi, jonka ekologinen tila on parantunut välttävästä hyväksi. Vesantojärven valuma-alueesta suurin osa on metsää. Vesantojärven vedet laskevat ensin Sonkariin ja siitä Kiesimään. Luoteisosassa järveä sijaitsee jätevedenpuhdistamo, jolle suoritetaan velvoitetarkkailua, joten ekologinen luokitteluaineisto on painottunut järven tähän osaan.

Osa paikallisista on kokenut järven vedenlaadun huonoksi. Vesi on sameaa, likaista ja siinä on esiintynyt limalevää, jonka seurauksena uiminen on koettu epämiellyttäväksi. Maatalouden tuotannosta aiheutuvat kuormitukset järven tuntumassa ovat myös huolestuttaneet paikallisia. Vesiensuojeluyhdistys on koonnut tiedot järven nykytilanteesta esiselvitykseksi Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella. Vesantojärven ongelmana on lisääntynyt rehevöityminen, mikä näkyy levämäärien lisääntymisenä. Ongelmat tulevat esiin erityisesti järven luoteispäädyn havaintopaikalla, missä veden syvyys on matalampi. Samalla kohdalla on havaittavissa kesäisin ajoittaista hapettomuutta. Veden humuspitoisuus on lisääntymässä, mikä ilmenee myös näkösyvyyden huonontumisena. Ongelmia aiheuttavat ulkoinen ja aika ajoin sisäinen kuormitus. Järvessä on myös mahdollisesti liikaa kalaa ja erityisesti särkikaloja, jotka lisäävät sisäisen kuormituksen riskiä.

Esiselvityksen pohjalta on myös laadittu hankesuunnitelma Vesantojärven tilan parantamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa Vesantojärvellä olisi tehtävä valuma-aluesuunnitelma sekä kolme kosteikkosuunnitelmaa. Toisessa vaiheessa tulisi toteuttaa valuma-aluesuunnitelmassa suositeltuja toimenpiteitä, kohdennettua viestintää ja neuvontaa alueen toimijoille sekä toteuttaa verkkokoekalastus. Hanke ei ole toistaiseksi toteutunut.

Vesantojärven valuma-alue. Lähde: Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Latauspalvelu LAPIO.