Hankkeen nimi: Viitajärven esiselvitys
Hankkeen kesto: 2022
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Viitajärvi
Pintavesialue: Rautalammin reitti
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Kunta: Tervo

Viitajärvi on matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on erinomainen. Se kuuluu Rautalammin reittiin, jonka vesistöalue on säilynyt suhteellisen luonnontilaisena. Reitillä sijaitsee useita suuria vähähumuksisia järviä, jotka ovat hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Reitin suuret järvialtaat ovat rehevyystasoltaan pääosin karuja tai lievästi karuja. Joidenkin reitin latva-alueiden sekä reitin alaosien järvien tilaa on heikentänyt maataloudesta, turvetuotannosta ja kalankasvatuksesta tulevat kuormitukset.

Viitajärvi on erinomaisessa tilassa, mutta paikallisilla on kiinnostusta tehdä vesiensuojelutoimenpiteitä, jotta järven tila säilyisi erinomaisena. Sen vuoksi tiedot järven nykytilanteesta on koottu esiselvitykseksi Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella.

Ravinnepitoisuuksien pitkän aikavälin muutosten arvioimiseksi Viitajärveltä on liian vähän seurantatietoja. Värilukua on kuitenkin mitattu 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla ja on mahdollista, että järven vesi on tuolla aikavälillä tummunut. Järven valuma-alueesta yli 80 % on metsämaata, joten lisääntynyt ojitus erityisesti turvemailla on voinut lisätä järven humuspitoisuutta.

Järven kalastosta ja levistä ei ole tarkempaa tietoa ja paikallisilta ei ole tullut kommentteja siitä, että kumpikaan aiheuttaisi huolta.

Mahdollisten kunnostustoimien tavoitteena tulisi olla metsäalueiden ojituksesta järveen tulevan humuksen määrän vähentäminen ja siten järven tummumisen sekä ravinteiden kulkeutumista järveen ehkäiseminen. Toimenpiteenä voisi olla valuma-aluesuunnitelma, jonka tavoitteena on maastokäynneillä tarkastaa järveen laskevat, erityisesti turvemailta tulevat, ojat ja laatia suunnitelma toimenpiteistä, joita voivat olla esimerkiksi laskeutusaltaat, kosteikot, perkauskatkot ym.

Esiselvityksen pohjalta ei ole aloitettu hankesuunnittelua.

Viitajärven valuma-alue