Hankkeen nimi: Yleissuunnitelma: Onkiveden kunnostus
Hankkeen kesto: 2024-2025
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Onkivesi
Pintavesialue: Iisalmen reitti
Järvityyppi: Runsasravinteiset järvet (Rr)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Kunta: Lapinlahti

Onkivesi on runsasravinteinen järvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Tilan parantaminen vaatii toimia varsinkin järven valuma-alueella, joka on suuri. Toimenpiteet tulisi kuitenkin keskittää Onkiveden lähivaluma-alueelle, etenkin Lapinlahden kunnan ympäristöön, toimenpiteiden toteuttamisen helpottamiseksi. Onkiveden tilaan vaikuttaa ulkoisen kuormituksen lisäksi sisäinen ravinnekuormitus sekä veden säännöstely. Erityisesti maataloudesta huuhtoutuvat ravinteet sekä sedimentistä vapautuva fosfori ylläpitävät rehevyyttä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ajantasaistaa Onkiveden alueen yleissuunnitelma ja kartoittaa nykyiset kunnostustarpeet. Suunnitelmassa käydään yleisesti läpi kunnostusta vaativia kohteita sekä esitellään kohteisiin suositeltavia kunnostustoimenpiteitä kustannusarvioineen. Hankkeen tuloksena kunnalla, ELY-keskuksella ja yhdistyksellä on käytettävissään Onkiveden kunnostuksen yleissuunnitelma, jossa on eritelty valuma-alueella mahdollisiksi todetut vaikuttavat vesienhallinnan toimenpiteet ja kohteet sekä mahdollisia järvellä toteutettavia toimenpiteitä.

Onkiveden alueella aiemmin tehdyt kunnostustoimet ovat olleet onnistuneita, sillä esimerkiksi järven ravinnepitoisuudet on saatu kääntymään laskuun. Toimenpiteitä kuitenkin tarvitaan edelleen, sillä vesistössä on havaittavissa tummumista sekä lahtialueiden tilan heikkenemistä, kuten umpeenkasvua.  Yleissuunnitelma mahdollistaa pitkäjänteisen vesienhoitotyön Onkiveden alueella, sillä käytännön toimenpiteitä voidaan toteuttaa vaiheittain.

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Hankkeen hakijana, hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana toimii Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry. Hanke toimii yhteistyössä kunnan ja paikallisten tahojen sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Vastaa kyselyyn!

Toteutamme Onkiveden alueen osakaskunnille, toimijoille sekä järven käyttäjille suunnatun kyselyn yleissuunnitelmahanketta varten. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa järven käyttäjien näkemyksiä Onkiveden alueellisista kunnostustarpeista. Kyselyssä esiin nouseville alueille toteutetaan tarkempia maastotarkasteluja kesällä 2024, joiden perusteella osalle kohteista toteutetaan tarkemmat kunnostussuunnitelmat.

Kysely on avoinna 30.6.2024 saakka ja siihen pääset vastaamaan tästä.

 

Onkiveden valuma-alue (Maanmittauslaitos, Syke, ELY-keskukset).

 

Onkiveden ulkoinen kuormitus, fosfori ja typpi kg/v, arvio vuosille 2013–2022 (SYKE, VEMALA).