Hankkeen nimi: Sälevän esiselvitys
Hankkeen kesto: 2023
Järvi: Sälevä
Pintavesialue: Nilsiän reitti
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Kunta: Sonkajärvi, Lapinlahti

Sälevä on Nilsiän reitillä sijaitseva runsashumuksinen järvi. Järven käyttäjät ovat ilmaisseet huolensa järven tilan heikkenemisestä ja Sälevän osakaskunnat tekivät aloitteen järven kunnostus- ja hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi kesäkuussa 2023. Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella tiedot järven nykytilanteesta koottiin esiselvitykseksi.

Tulosten perusteella Sälevän kokonaisfosfori- ja typpikuormitusten trendit ovat laskusuuntaiset. Fosforikuormituksen osalta on kuitenkin huomioitava viimeisten 5-10 vuoden aikana havaittu kokonaisfosforipitoisuuksien kasvu.

Levämäärää kuvaavan a-klorofyllipitoisuudessa on ollut jonkin verran vaihtelua, mutta pitoisuudet ovat selkeässä laskussa. Ekologisessa luokittelussa Sälevä on a-klorofyllipitoisuuksien osalta erinomaisessa luokassa. Myös kasviplanktonin osalta Sälevä on erinomaisessa tilassa. On kuitenkin huomioitava, että kasviplanktonyhteisön koostumus osoittaa järven hidasta siirtymää oligotrofiasta mesotrofiaan.

Sälevän syvänteen happitilanne on viime vuosina osoittanut heikkenemistä talviaikaisissa liukoisen hapen pitoisuuksissa, mutta samaan aikaan kesän tilanne syvänteessä on parantunut. Toisaalta sekä pintaveden kesäaikainen väriluku että kemiallinen hapenkulutus osoittavat pitkäaikaista kasvua.

Esiselvityksessä tehtyjen havaintojen perusteella Sälevän tilannetta on syytä seurata. Tulokset eivät kuitenkaan indikoi tarvetta välittömille kunnostus- tai hoitotoimenpiteille. Sälevän koon ja lyhyen viipymän takia järven tilaan vaikuttavat ratkaisevasti siihen kohdistuva kuormitus valuma-alueelta.

Esiselvitys suosittelee paikallisia ottamaan näytteen limoittumista aiheuttavasta aineksesta ja toimittamaan sen Pohjois-Savon ELY-keskuksen ohjeiden mukaan tutkittavaksi.

Tutustu Sälevän järvi- ja vedenlaatutietoihin sivustolla tai Sälevän esiselvityksen tuloksiin (diaesitys pdf).

Sälevän pintaveden (1 m) kesäaikaiset väriarvot (mg/l Pt) sekä kemiallisen hapenkulutuksen määrä (mg/l) vuosilta 1972–2022.

Sälevän ja Nurmijoen Koirakosken kokonaisfosforin vertailu tarkastelujaksolta 1972–2023.