1. Kymijoen-Suomenlahden Vesienhoitoalue

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen toimialueella suunnittelualueena on luontainen valuma- aluekokonaisuus Rautalammin reitti. Vesienhoitoalueella on tunnistettu hallinnolliset rajat, mutta raja-alueilla olevien vesistöjen tarkastelua ja vesienhoitotyötä on edelleen kehitettävä (Konnevesi). Mikäli jaettu viranomaisvastuu ei toimi tai ei ole riittävä, päävastuu ja tehtävät on selkeästi sovittava.

Yleiskuvauksessa on tiiviisti nostettu esille neljä painotusta tai kokonaisuutta. Tiivis sisävesikuvaus on kuulemisasiakirjaan riittävä, mutta tulevassa vesienhoitosuunnitelmassa tulisi kuvata ja mahdollisuuksien mukaan arvioida osa-alueiden vaikutus muihin alueisiin. Veden laadun ja hydrologian osalta vaikutussuunta on alaspäin, mutta vastaavasti kalakantojen osalta vaikutussuuntia on useita lisääntymis-, vaellus- ja syönnösalueiden välillä. Tällainen tarkastelu toisi lisäarvoa vesienhoitoaluetason toiminnalle. Vesienhoitoalueen suunnittelualueet, ekologinen tila, riskinarvio, pohjavesialueet ja riskialueet ovat kylläkin esitetty havainnollisesti karttatarkasteluin.

Vaelluskalajoet on nostettu myös omaksi kokonaisuudeksi. Tässä olisi syytä esitellä myös sisävesien taimenkannat ja erityisesti Rautalammin reitti, jossa ei ole vaellusesteitä. Uhanalaisten lohikalakantojen sisällyttäminen vesienhoidon suunnitteluun ja vesienhoitotoimenpiteisiin on tarpeen. Tämän lisäksi myös kalatalous on laajemmin huomioitava vesienhoidossa. Tämä on mahdollista tulevien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien kautta. On huolehdittava, ettei vesienhoidon vastuulla käsitellä pelkästään suojelua vaativia kalakantoja, koska kalatalouden toteutus säätelee merkittävästi uhanalaisiakin kalakantoja. Kalavarojen hyödyntäminen ja suojelu on toteutettava laajalla paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella yhteistyöllä ministeriörajat ylittävästi.

Rautalammin reitin aluekuvaus on tiivis ja asiaperusteisia kuten muidenkin alueiden. Vesienhoitosuunnitelmaan aluekuvauksia tulee täydentää etenkin kalatalouden, mutta myös muiden vesien käyttömuotojen osalta. Uhanalaisten kalakantojen vahvistaminen sekä kalakannan rakenteen muuttaminen vesien tilan parantamiseksi ovat osa kalataloutta ja vaativat yhteensovittamista kalavarojen hyödyntämisen kanssa. Kalatalouden merkityksen kuvaus lisää myös vesistöjen arvoa ja arvostusta.

Lue koko lausunto.