1. Yleistä

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry (jäljempänä yhdistys) toteaa, että kaivosalueen toiminnan ympäristövaikutusten hallintaa on saatu viime vuosina parannettua, mutta on huomattava, että ympäristönsuojelun lähtötaso on ollut todella alhainen.

Lupahakemus taustamateriaaleineen on erittäin laaja, mutta ympäristövaikutusten arvioinnissa on painotettu tulosten esittämisen määrää vaikutusten sijaan. Tämä korostuu vuosittain eritellyillä kuormitus- ja ainepitoisuuksilla, joiden arvioimiseksi lupahakemuksen käsittelijöiden on tehtävä omia koosteita kehityksestä.

Mallinnuksessa on laajasti esitelty tai paremminkin selitelty käytettyjä menetelmiä. Mallinnuksissa on viitattu YVA-vaiheen sulfaatin mallinnustuloksiin sekä esitetty arvioinnin lähtötiedoiksi haettuja luparajoja, joista osa on laskettu luvassa määrätyistä luparajoista, mutta nämä kuormitustiedot eivät ole samoja kuin YVA-mallinnuksessa vaan käytettyjen arvojen väliltä. Hakemuksessa on esitetty, että mallin laskentatapa yliarvioi pitoisuuslisäyksiä vesistössä. Yhdistyksen huomion mukaan havainnot ovat kuitenkin jopa moninkertaisia verrattuna mallinnustuloksiin, vaikka todellinen kuormitus on ollut noin puolet mallin käyttämästä. Tätä ei ole arvioinnissa tuotu esille vaan on pelkästään todettu, että arvioinnissa käytetyt tarkkailutulokset ovat samalta ajalta, jolloin sulfaattikuormitus on suurin piirtein sama kuin nyt haettava luparaja.

Lupahakemuksen perusteella vesistökuormituksen keskeisimmäksi haitalliseksi vaikutukseksi arvioidaan täyskiertojen estyminen, jota esitetään seurattavaksi ja mahdollisesti kompensoitavaksi hapetuksella. Tämä ei ole vesistöjen kannalta riittävää. Huolimatta, että kaivostoiminnan jätevesissä on hyvin paljon erilaisia ympäristölle haitallisia aineita, kuormituksen pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksia ole lainkaan arvioitu. Lisäksi havaintojen ja mallinnusten perusteella natriumpitoisuudet kohoavat tasolle, joka rajoittaa veden käyttöä kasteluvetenä.

Ympäristövaikutusten osalta lupahakemuksessa BAT:n toteutuminen perustellaan vaikutusten kokonaisvaltaisella huomioimisella, useilla ympäristövaikutusten arviointimenettelyillä ja laajoilla perustilaselvityksillä, kattavalla ja laajalla velvoitetarkkailulla, ympäristön ominaispiirteiden tuntemisella sekä toiminnan aiheuttamien muutosten luotettavalla seuraamisella. Yhdistys muistuttaa, että esitetyt asiat ovat tärkeitä, mutta niillä ei valitettavasti vaikutuksia alenneta.

Lue koko muistutus.