SKVSY on saanut rahoituksen kolmen vesistöhankkeen toteuttamiseen Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi rahoituksen Suuri-Pieksän alueen valuma-aluekunnostuksen suunnitteluun ja Onkiveden kunnostuksen yleissuunnitelman laatimiseen. Lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset yhdessä myönsivät rahoituksen maakuntarajalla sijaitsevan Juojärven esiselvityshankkeen toteuttamiseen.

Vesienhoidon tavoitteena on estää vesistöjen tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. SKVSY:n toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä korostaa vesienhoidon toteutuksen hyviä periaatteita; suunnitelmallisuutta, toteuttajatahojen laajuutta ja vuorovaikutteista toimintatapaa. Vesiensuojelun tehostamisohjelman perustana ovat vesien- ja merenhoidon suunnitelmat ja toimenpideohjelmat. Ohjelma varmistaa vesienhoitotoimien rahoituksen ja luo jatkuvuutta.  

”Savo-Karjalan alueella useiden isojenkin vesistöjen hyvä tai erinomainen tila on uhattuna ilman toimenpiteitä. Lisäksi on ekologiselta tilaltaan heikentyneitä vesistöjä. Nämä kohteet vaativat tehostettuja ja pitkävaikutteisia toimenpiteitä valuma-alueella sekä vesistöön suoraan kohdennettuja kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä”, arvioi Koski-Vähälä. Hänen mukaansa avustusta saaneet hankkeet mahdollistavat suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen vesienhoitotyön hyvän tai erinomaisen ekologisen tilan ylläpitämiseksi sekä jo heikentyneen vesistön tilan parantamiseksi.  

Suuri-Pieksän valuma-aluekunnostuksen suunnittelu

Nilsiän reitille sijoittuva Suuri-Pieksän alue on merkittävä vesistökokonaisuus. Hankkeen tavoitteena on vesistön hyvän ekologisen tilan ylläpitäminen Suuri-Pieksässä ja ekologisen tilan parantaminen tyydyttävästä hyvään Ylä-Pieksässä.

”Hankkeessa toteutetaan vesinäytteenottoa merkittävistä Suuri-Pieksään ja Ylä-Pieksään laskevista uomista sekä maastotarkasteluja. Tällä pyritään selvittämään ravinnekuormituksen alueelliset lähteet ja keskittämään hankkeessa suunniteltavat valuma-aluetoimenpiteet sinne, missä niillä on eniten vaikutusta”, kertoo yhdistyksen hankepäällikkö Tiina Kontio.

Tarkempia suunnitelmia tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa.

Onkiveden kunnostuksen yleissuunnitelma

Onkivesi on tyydyttävässä tilassa oleva runsasravinteinen järvi, jonka tilan parantaminen vaatii toimia varsinkin järven valuma-alueella. Onkiveden tilaan vaikuttaa ulkoisen kuormituksen lisäksi sisäinen ravinnekuormitus sekä vesistön säännöstely.

”Onkivedellä ajantasaistetaan alueen yleissuunnitelma ja pyritään saamaan kokonaisvaltainen kuva järven tilaan vaikuttavista tekijöistä. Onkiveden ja Iisalmen rietin alueella aiemmin tehdyt kunnostustoimet ovat olleet onnistuneita, sillä esimerkiksi järven ravinnepitoisuudet on saatu kääntymään laskuun. Toimenpiteitä kuitenkin tarvitaan edelleen, ja hankkeen yleisenä tavoitteena onkin tukea Onkiveden vedenlaadun positiivista kehityssuuntaa sekä edistää Onkiveden hyvän ekologisen tilatavoitteen saavuttamista”, Kontio sanoo.

Yleissuunnitelma mahdollistaa pitkäjänteisen vesienhoitotyön Onkiveden alueella, sillä käytännön toimenpiteitä voidaan toteuttaa vaiheittain.

Juojärven esiselvitys

Ennen niin kirkkaasta vedestään tunnetussa Juojärvessä ravinnepitoisuudet ovat laskussa, mutta vesi tummuu. Paikallisten huolta kartoitettiin syksyllä 2023 kansalaiskyselyllä, jonka pohjalta järven lahtialueiden tilan selvittäminen koettiin tarpeelliseksi.

”Juojärven ulappa-alueilta on käytettävissä kattavasti vedenlaatutietoja, mutta lahtialueiden tiedot ovat puutteellisia. Kansalaiskyselyssä havaitut ongelmat ilmenevät erityisesti järven lahtialueilla”, sanoo yhdistyksen ympäristöasiantuntija Minna Wikström.

Juojärven esiselvitys on edellytys järven ekologisen tilan säilyttämiseksi tarvittavien toimenpiteiden oikealle kohdentamiselle.

”Hankkeessa tuotetaan toimenpide-ehdotuksia aluekohtaista vesistökunnostussuunnittelua varten ja täydennetään järven lahtialueiden sekä niihin virtaavien pääuomien vedenlaatutietoja. Tiedon avulla pyritään myös löytämään ja sitouttamaan paikalliset toimijat tarvittaviin kunnostustoimiin”, Wikström kertoo.

Rahoitusta useille hankkeille Pohjois-Savossa

Tällä rahoituskierroksella avustusta myönnettiin yhdeksälle vesistökunnostushankkeelle Pohjois-Savon alueella. Uusien hankkeiden lisäksi käynnissä vuoden 2024 aikana on 17 edellisinä vuosina rahoitettua kunnostushanketta. Kaikkiaan kunnostustoimia toteutetaan ja suunnitellaan tämän vuoden aikana yhteensä 26 eri hankkeessa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedotteessa todetaan, että vesien hyvän tilan tavoite edellyttää useissa sadoissa järvi-, joki-, rannikko- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Nyt rahoitettavissa hankkeissa muun muassa hoitokalastetaan, perustetaan vesiensuojelukosteikko, muutetaan vanha säätöpato pohjapadoksi, pureudutaan valuma-alueen kuormituksen hillitsemiseen laajoilla alueilla ja päivitetään pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia.

”Hankkeilta toivotaan entistä vahvempaa valuma-aluelähtöistä yhteistyötä sekä toisiaan tukevien hankkeiden järjestelmällistä toteuttamista”, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesienhoidon asiantuntija Sanna Katajamäki.