Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry (jäljempänä yhdistys) on antanut muistutuksen asiasta 15.3.2019, joka on tämän (27.4.2020) muistutuksen liitteenä.

Yhdistyksen aiemmassa muistutuksessa tuotiin esille, että ympäristövaikutusten arvioinnissa on painotettu tulosten esittämisen määrää vaikutusten sijaan. Koska vesistövaikutukset ovat olleet alueen kaivostoiminnan keskeisimpiä haitallisia vaikutuksia, on huolestuttavaa, ettei lupahakemusta ole niiden osalta lainkaan täydennetty. Täten yhdistys muistuttaa:

  • Mallinnuksessa on aina epävarmuuksia ja siten on tärkeää, että vaikutusarvioissa tukeudutaan havaintoihin. Hakemuksessa havaintoja onkin laajasti esitetty, mutta niiden tulkintaa ei ole riittävästi perusteltu. Valitettavasti vesistövaikutusarvioissa mallinnuksen esittely ja selittely on niin keskeisessä osassa, että arvioinnin tulkinta on hyvin vaikeaa.
  • Mallinnusepävarmuuksien lisäksi arvioinnin lähtötietoina käytetään haettuja luparajoja, huolimatta etteivät ne ole olleet mallinnuksen lähtötietoina. Hakemuksessa myös todetaan, että mallin laskentatapa yliarvioi pitoisuuslisäyksiä vesistössä, mutta tuodaan myös esille, ettei malli pysty luotettavasti kuvaamaan syvännealueiden pitoisuustasoja (mihin suuntaan ?). Yhdistyksen huomion mukaan pohjoisen suunnassa pohjan läheisen vesikerroksen havainnot ovat jopa moninkertaisia verrattuna mallinnustuloksiin, vaikka todellinen kuormitus on ollut noin puolet mallin käyttämästä.
  • Vesistökuormituksen keskeisin haitallinen vaikutus ei voi olla täyskiertojen estyminen, jota esitetään seurattavaksi ja mahdollisesti kompensoitavaksi hapetuksella.
  • On huomioitava, että myös natriumpitoisuudet kohoavat tasolle, joka rajoittaa veden käyttöä kasteluvetenä.
  • Kuormituksen pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksia ole lainkaan arvioitu.
  • BAT:n toteutuminen toiminnassa jää täysin avoimeksi. Tässä osiossa jopa mainitaan useiden purkupisteiden olevan BAT:a!
  • Yhdistyksen esittämät vaatimukset ympäristön kannalta kestävän toiminnan toteuttamiseksi ovat esitetty aiemmassa muistutuksessa (liite).

Sulfaattikuormitus ja sen vaikutukset on tuotu hakemuksessa keskeisesti esille. Yhdistys muistuttaa, että sekä pohjoisen suunnassa Oulujoen vesistöalueella että etelässä Vuoksen vesistöalueella arvioidut pitoisuudet ovat erittäin riskialttiilla tasolla aiheuttamaan sisäisen kuormituksen voimakkaan lisääntymisen. Nuasjärven pitoisuudet ovat erittäin korkeita ja Laakajärven tilanteen tekee herkäksi yläpuolisen Kivijärven huono tila (pilaantunut) sekä latvavesien valunnan pieni määrä ja syvännealueen alhaiset happipitoisuudet. Vuoksen alueelle esitetty sulfaattikuormituksen määrä on noin nelinkertainen yhdistyksen arvioimaan kriittiseen kuormitukseen verrattuna ja haettu pitoisuus 4000 mg/l suhteessa sitäkin korkeampi. Yhdistyksen arvio on samalla tasolla nykyisen lupaehdon kanssa.

Ympäristöluvan mukaisen toiminnan vaikutukset tulee mitoittaa ympäristön kestokyvyn mukaan. Käsittelyssä olevan toiminnan vaikutuksia on arvioitu aiemmin useissa oikeusasteissa ja siitä huolimatta toiminnalle haetaan aiempia päätöksiä suurempia kuormituslupia. Yhdistys korostaa, ettei ympäristön ja vesistöjen kuormituksen kestokyky ole näiden käsittelyjen välillä parantunut vaan päinvastoin ympäristöolosuhteet muuttuvat yhä enemmän.