Pohjois-Savon ELY-keskus ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys järjestivät maanomistajille ja alan asiantuntijoille kosteikkoretken. Bussiretken aikana osallistujilla oli mahdollisuus keskustella eri asiantuntijoiden kanssa kosteikkojen suunnittelusta, perustamisesta ja hoidosta sekä kosteikkohankkeiden rahoituksesta, tukivalvonnasta ja muista mieltä askarruttavista kosteikkokysymyksistä. Mukana retkellä olivat myös Riistakeskuksen, MTK Pohjois-Savon ja Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijoita. Kuvareportaasi tiivistää päivän kohokohdat.

Pieni Lapinjärven lintuvesi

Maatalousvaltaisella alueella sijaitseva Pieni Lapinjärvi on Helmi-ohjelman rahoituksella kunnostettu valtakunnallisesti merkittävä lintuvesikohde. Kohde oli ennen kunnostusta lähes kokonaan umpeutunut laudunnusten loputtua, mikä on vaikuttanut kohteen lajistoon. Kohteessa onkin tehty laajasti rantojen raivausta ja edistetty perinnebiotooppien säilymistä. Kohteen linnusto on taantunut laajasti 1990-luvulta lähtien.

Pieni Lapinjärven lintuvesi. Kuva: Minna Wikström/SKVSY

Pieni Lapinjärven lintuvesi. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Retken osallistujia Pieni Lapinjärven äärellä. Kuva: Minna Wikström/SKVSY

Retken osallistujia Pieni Lapinjärven äärellä. Kuva: Minna Wikström/SKVSY

Luonnonhoidon asiantuntija Ismo Laakso Pohjois-Savon ELY-keskukselta kertoo kohteesta. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Luonnonhoidon asiantuntija Ismo Laakso Pohjois-Savon ELY-keskukselta kertoo kohteesta. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Patalahden lintuvesi

Patalahti ja siihen laskeva Patajärvi ovat Maaningan kunnassa sijaitsevia kansainvälisesti arvokkaita lintualueita. Maaningan lintuvedet kuuluvat Natura 2000-verkostoon sekä niin sanottuihin Ramsar-kosteikoihin. Patalahdessa vedenpintaa on nostettu pohjapadolla 60 senttimetriä. Vuonna 2022 tehdyssä kunnostuksessa kosteikon ajelehteviä lauttoja kiinnitettiin, kaivettiin allikoita ja uusia avovesiuomia sekä rakennettiin lisää pesimissaarekkeita.

Patalahden lintuvesi. Kuva: Minna Wikström/SKVSY

Patalahden lintuvesi. Kuva: Minna Wikström/SKVSY

Osallistujia Patalahden laavulla. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Osallistujia Patalahden laavulla. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Levälahden kosteikko

Levälahden kosteikko sijaitsee eroosioherkkien peltomaiden ympäröimän Leväpuron lasku-uomassa Onkiveteen. Kosteikon tarkoituksena oli parantaa alueen vesimaisemaa ja toimia Leväpuron mukana valuma-alueelta tulevien ravinteiden kiinniottajana. Vuosina 2017-2018 toteutetun kohteen läjitysmailla korotettiin viereisiä rantapeltoja.

Leväsen kosteikko Onkivedellä. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Leväsen kosteikko Onkivedellä oli kosteikkoretken aikaan vielä monilta osin tulvan peittämä. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesistöyksikön päällikkö Veli-Matti Vallinkoski (oik.) keskustelemassa osallistujien kanssa Leväsen kosteikolla. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesistöyksikön päällikkö Veli-Matti Vallinkoski (oik.) keskustelemassa osallistujien kanssa Leväsen kosteikolla. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Alasen kosteikko

Alasen kosteikko on noin 17 hehtaarin laajuinen, Lappetelän Erä ja Luonto ry:n vuosina 2011-2014 perustama kosteikko. Alanen on vanha kuivio ja sittemmin aluetta on alettu vesittämään. Alue rajoittuu peltoihin ja ojitettuihin metsämaihin. Kosteikolla avoveden osuus on suhteellisen pieni. Alasen kosteikkoalueesta on laadittu opinnäytetyö Savonia ammattikorkeakoulussa: Oppimisen iloa kosteikolla – Kosteikkokohteen havainnointi ja oppimateriaalin suunnittelu lapsille.

Alasen kosteikko. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Alasen kosteikko. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Jari Herkkumaa esitteli Alasen kosteikkoa yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen maatalouden vesistöasiantuntija Vuokko Mähösen kanssa. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Jari Räisänen esitteli Alasen kosteikkoa yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen maatalouden vesistöasiantuntija Vuokko Mähösen kanssa. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Savonian Teija Rantala esitteli opiskelijatyönä Alasen kosteikolle tehtyjä oppimisympäristötauluja lapsille. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Savonian Teija Rantala esitteli opiskelijatyönä Alasen kosteikolle tehtyjä oppimisympäristötauluja lapsille. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Alasen pohjapato ja lintutorni. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Alasen pohjapato ja lintutorni. Kuva: Antti Kanninen/ELY

Tämä retki on toteutettu Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n toimintamallikokeilun puitteissa. Yhteistyömalli on tarjonnut hanketoimijoille apua muun muassa hankkeiden käynnistämiseen, toimenpiteiden valintaan ja rahoituksen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyö on mahdollistanut aikaisempaa tehokkaamman kunnostustarpeen selvittelyn ja kehittämisen hankkeeksi. Hanketoimijoille apu on ollut maksutonta, sillä edistämistyö on rahoitettu ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Toimintamallikokeilu päättyy 31.5.2024.

ELY-SKVSY yhteistyömalli