Vesistöjen tila ja niiden merkitys ovat herättäneet keskustelua ja huolta. Ympäristöministeriön toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä vesistöjen hyödyistä, tilasta ja uhkista sekä tiedon lähteistä ja toimijoiden roolista vesiensuojelussa. Peräti 90 % vastaajista pitää puhtaita vesiä identiteetillemme tärkeänä.

Ympäristöministeriön kyselyn tulokset antavat viitteitä siitä, miten suomalaiset suhtautuvat vesistöihin. Vastaajille tärkeimpiä vesistöjen tuomia hyötyjä olivat maisemat, äänet, vesiluonnosta nauttiminen sekä virkistyminen ja harrastaminen vesien äärellä. Nuorten keskuudessa huviveneily ja soutaminen korostuivat, kun taas vesialueita omistavien ja osakunnan jäsenten ryhmissä kalastaminen, ravustaminen ja vesistöjen hyödyntäminen eri tavoin olivat keskeisempiä.

Huolestuneisuus vesien tilasta näkyi vastauksissa, joissa 31 prosenttia oli erittäin huolissaan Itämeren tilasta ja 13 prosenttia Suomen vesien tilasta. Erityisesti varttuneemmat vastaajat olivat huolissaan Itämeren tilasta. Järvien tilaa pidettiin keskimäärin hyvänä, mutta jokivesistöjen tilaa pidettiin hieman heikompana. Pohjavesistöjen tila arvioitiin parhaaksi.

Vesiin liittyvät suurimmat uhat koettiin olevan päästöt vesiin ja vesien rehevöityminen. Lisäksi vastaajat mainitsivat huolen vesistöjä ympäröivän alueen maankäytön muuttumisesta ja vesiluonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä. Itämeren suurimpina uhkina korostuivat samat aiheet. Ilmastonmuutos korostui korkeakoulutuksen käyneiden keskuudessa, kun taas rannikkoalueiden maankäytön muuttuminen nousi esiin keskiasteen koulutuksen käyneiden vastauksissa. Tietoa vesistöjen tilasta vastaajat ilmoittivat saavansa pääasiassa mediasta, ja erityisesti alle 20-vuotiaat mainitsivat sosiaalisen median tärkeänä tiedon lähteenään.

Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua tarkemmin Ympäristöministeriön sivuilla.